mtDNA haploryhmien jakautuminen Suomessa

DNA tutkimusten perusteella on kerrottu, ettŠ Šitilinjat painottuvat Suomessa H (Helena) ja U (Ursula) haploryhmiin. Kun yksityiset ihmiset ovat alkaneet teettŠmŠŠn Šitilinja testejŠ, on tŠstŠ syntynyt aineistoa, jonka avulla voidaan tarkastella kuinka oikeita aiemmat tulkinnat ovat olleet.
FTDNA:n Finland DNA Projectin tulokset ovat julkista tietoa, joista olen poiminut 2018 kesŠkuussa 2307  otoksen, joissa tunnetaan sekŠ varhaisimman esi-Šidin asuinpaikka Suomessa, ettŠ haploryhmŠ. KyseisessŠ projektissa oli tarkasteluhetkellŠ 5441 testattua, joista vajaat puolet tŠytti vaaditut kriteerit. Otoksen tilastolliset virhemarginaalit ovat noin prosentin verran suuntaan tai toiseen pŠŠhaploryhmŠ tasolla.

€itilinjan testejŠ on tehty HVR1ja  HVR1+HVR2 tasolla, jossa tutkitaan vain osa koko 16569-kohtaisesta mitokondriorenkaasta ja FGS eli  Full Genome Sequence menetelmŠllŠ, jossa tutkitaan ja verrataan mitokondrion 16569 kohtaa. YlipŠŠtŠnsŠ Šitilinjan tutkiminen antaa karkeampaa tietoa kuin isŠlinjatutkimukset ja jos Šitilinja osuma on tŠydellinen (GD=0), on mahdollista lšytŠŠ yhteinen esiŠiti historialliselta ajalta. Seuraava kuva kertoo aineiston pŠŠhaploryhmŠt. Oleellista on, ettŠ haploryhmŠt H ja U muodostavat noin 68 % suomalaisista haplotyyppeistŠ.  

mtDNA:n pŠŠhaploryhmien jakautumat alueittain

Siirsin em. aineiston taulukkolaskentaohjelmaan ja muokkasin siitŠ rivi riviltŠ esille haploryhmŠt ja asuinpaikat Suomessa. Seuraavaksi liitin seurakunnat maakuntiin. Ongelmana on, ettŠ maakunnat ovat rajautuneet historian saatossa hiukan eri tavoin ja ole tŠssŠ mielessŠ tehnyt aineistossa omat ratkaisuni, jotka joku toinen olisi voinut tehdŠ hiukan toisin. Suurimmat tulkinnat koskevat HŠmeen rajoja niin idŠssŠ, lŠnnessŠ, etelŠssŠ kuin pohjoisessa. Jos tulkintani hŠiritsee, olen liitŠnyt oheen myšs kartta-aineiston tuonne hieman alemmaksi.

otos_pcs

Tilastollisessa mielessŠ aineisto on hyvŠn kokoinen, mutta yllŠolevasta numerotaulusta nŠkee, ettŠ se on alueellisesti jonkin verrran vinoutunut. Otos ei ole tŠysin satunnainen, koska osa nŠytteistŠ on saman kantaŠidin varmistusnŠytteitŠ. Kuitenkaan ei voida sanoa, ettŠ kaikki samoihin kantaisiin osuneista nŠytteistŠ olisi varmistuksia, vaan osa niistŠ on sattumia. Kun siis tuloksia katsoo, on hyvŠ pitŠŠ mielessŠ mainitut rajoitukset.

Kun numeroaineisto katsotaan kokonaisuutena, niin aineiston Šitilinjaiset haploryhmŠt ovat Suomessa ensisijaisesti H tai U ryhmŠŠ ja sitten J, T, V, K ja W hapoloryhmŠt muodostavat 26 % ja kaikki muut loput noin 6 %.

otos_procent

Kun aineistoa katsotaan prosenttitauluna, huomio kiinnittyy muutamaan seikkaan:
A) Uudellamaalla, Satakunnassa, PŠijŠt-HŠmeessŠ,  EtelŠ-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjos-Karjalassa H haploryhmŠn osuus on yli 45 % ja muissa 30-45%, paitsi Kainuussa jossa se on alle 30 %
B) Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa,  EtelŠ-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Laatokan-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa U-haploryhmŠn osuus on alle 25 % ja muissa sen yli. Yli 35% U haploryhmŠŠ on Kainuussa ja Lapissa.
C) Kolmanneksi suurinta haploryhmŠŠ J:tŠ on yli 10 % Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Muualla sitŠ on alle 10%
D) 4-5 suurinta haploryhmŠŠ T ja V on siten; ettŠ T:tŠ on yli 10 % Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Laatokan-Karjalassa ja V:tŠ on yli 10 % Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
E) Lapissa ja Kainuussa U haploryhmŠ on suurempi kuin H. Kaikissa muissa suhde on pŠinvastoin.
F) Kahden yleisimmŠn haploryhmŠn H ja U yhteen laskettu prosenttimŠŠrŠ on yli 70 % Kanta- ja PŠijŠt-HŠmeessŠ, Keski-Suomessa, Karjalan-Kannaksella, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa

east_west


Tuloksia voi katsoa myšs itŠ/lŠnsi akselilla. Olen jakanut idŠn ja lŠnnen siten, ettŠ maakunnat yllŠ olevassa taulukossa Ahvenmaasta Keski-Pohjanmaahan, kuuluvat lŠnteen ja loput itŠŠn. YleensŠ historiaa koskevissa tarkateluissa itŠ/lŠnsi jaon sanotaan noudattavan karkeasti PŠhkinŠsaaren rauhan 1323 rajaa. Olen pohtinut PŠhkinŠsaaren rajaa aikaisemmassa kirjoituksessani ja oikeasti jakolinjan pikemminkin pitŠisi koskea PŠhkinŠlinnan rauhan edeltŠvŠŠ aikaa. Rauhassa Novgorodin hallitsija antoi ystŠvŠllisesti kolme kihlakuntaa: Savon, JŠŠsken/€yrŠpŠŠn ja Karjalan kihlakunnat Ruotsille.

Jos noudatamme itŠ/lŠnsi akselilla PŠhkinŠsaaren rauhaa edeltŠvŠŠ tilannetta, niin mitŠŠn itŠ/lŠnsi suuntautumista ei voi nŠhdŠ pŠŠhaploryhmien tasolla. FTDNA mtDNA aineistossa on 354 erilaista alaryhmŠŠ pŠŠhaploryhmille, joista 122 esiintyy 5 kertaa tai enemmŠn. Sellaisia alahaplotyhmiŠ, jotka esiintyvŠt vŠhintŠŠn 10 kertaa, lšytyy aineistosta 49 (yhteensŠ 1002 nŠytettŠ). NŠistŠ lŠnsisuuntautuneita (yli 70 % lŠnnessŠ) on  H35, T2b, H1q1, H3h1, J1c2c1, U5a1b1h, H1a8a ja U8a1a1b1 (117 nŠytettŠ) ja itŠsuuntautuneita (yli 70 % idŠssŠ) on V7a1, H1f1, H2a1a, H4a1a1a, I1a1a, H11a1, H1a2, U5b1b1a, U5b1b2, H1a7, W1b1, H45a, H27a, U5b1b1a1b, H1h1, J1c2n, Z1a1a, X2c1e ja U5a2a1a (432nŠytettŠ).

alahaplot

 Oheinen taulukon perusteella voimme arvioida, ettŠ alahaploryhmistŠ noin 50-60 % on selvŠsti itŠ/lŠnsi suuntautuneita. LisŠksi huomaamme, ettŠ aika moni alahaploryhmŠ on myšs alueellisesti rajautunut.

Kun tehdŠŠn taulukko 2 tasoisesta luokituksesta, huomaamme ettŠ, kaikista Šitilinjoista Suomessa noin 50 % muodostuu H1 ja U5 alahaploryhmistŠ. 75 % raja tulee suuruusjŠrjestyksessŠ ryhmistŠ H1, U5, H2, H3, J1, T2, K1, H4 ja T1. Eli 3/4 Šitilinjoista tulee 9 alahaploryhmŠstŠ, jotka sitten ovat edelleen jakautuneita nykypŠivŠŠn mennessŠ.

alahaplo2

H1 ja U5 haploryhmŠt ovat hyvin vanhoja haploryhmiŠ, joista U1 on noin 10.000 vuotta vanha ja U5 noin 30.000 vuotta vanha. Jos katsomme ryhmiŠ H1 ja U5 Suomessa, niin ne ovat jakautuneet kokolailla tasaisesti lŠpi maan, mutta nŠiden alaryhmŠt voivat olla hyvinkin aluellisia. Erilaisia alaryhmiŠ H1 ja U5 ryhmille lšytyy kymmenittŠin ja osa mutaatioista on  mitŠ ilmeisemmin suomalaisia. EsimerkkinŠ voi ottaa vaikkapa tŠssŠ otoksessa olevan H1q1 mutaation, jonka varhaisimmista tunnetuista esiŠideistŠ 60 % esiintyy EtelŠ-Pohjanmaalla. Kun prosenttiluku on nŠin suuri, ei ole perusteetonta olettaa ettŠ mutaatio on alunperin tapahtunut Pohjanmaalla ja valtaosa Šitilinjaisista jŠlkelŠisistŠ on jŠŠnyt aluelle.

mtDNA_small.


YllŠ vŠriympyrŠt on laitettu seurakuntien alueelle, mutta ei tarkkaan sijaintiin seurakunnan sisŠlle. Kartan voi ladata suurempana tŠstŠ linkistŠ omalle koneelle. Kartan rajaviivastot noudattelevat 1600-luvun seurakuntajakoa, mutta seurakunnan nimiŠ ei ole karttaan laitettu. Koska yksittŠiseen kuntaan on osunut aika rajallinen mŠŠrŠ
nŠytteitŠ, niin kuntakohtaisesti ei voi tehdŠ kovan syvŠlle meneviŠ pŠŠtšksiŠ.

Yhteenveto

Sukutukimukselliset mtDNA testit nŠyttŠisivŠt muuttavan jonkin verran sitŠ kuvaa, joka on maalattu aiemmin mtDNA haploryhmistŠ. Aikaisemmin 3 suurimmaksi ryhmŠksi on mainittu W haploryhmŠ. TŠssŠ FT:n mtDNA aineistossa kolmantena on J haploryhmŠ, sitten T, V, K ja vasta seitsemŠntenŠ haploryhmŠ W. Jos yritetŠŠn arvioida Suomessa esiintyvien mtDNA haplorymien ikŠŠ, niin niiden ajoitus menee isolta osin pronssikaudelle ja osaltaan rautakaudelle. SillŠ perusteella, ettŠ osa alahaploryhmistŠ on hyvinkin alueellisia, voidaan pŠŠtellŠ ettŠ niiden mutaatiot olisivat mahdollisesti syntyneet Suomessa.

Edelleen FTmtDNA tuloksissa esitetŠŠn testin teettŠjŠlle osuman etŠisyys askelina. Jokaisen alahaploryhmŠn sisŠllŠ on siten vielŠ alaryhmiŠ, jotka eivŠt nŠy yleisessŠ luokituksessa http://www.phylotree.org ja nŠkyvŠt lŠhinnŠ vain testin teettŠjŠlle. Nk. geneettiseltŠ etŠisyydeltŠ =0 (GD=0) tulokset ovat usein miten Suomessa syntyneitŠ mutaatioita, jotka voivat olla hyvin alueellisia..


Kaiken kaikkiaan mtDNA perimŠmme Suomessa on huomattavasti monimuotoisempi kuin pelkkien mtDNA pŠŠryhmien osalta voidaan sanoa. Se onko nŠissŠ alaryhmissŠ itŠ/lŠnsi suuntautumista, vaatisi tarkempaa tutkimusta kunkin alahaploryhmŠn reitistŠ Suomeen, joita ei kŠsittŠŠkseni nykytiedolla tunneta. Kun runsaan 2000 nŠytteen otos hajoaa satoihin haploalaryhmiin, niin yksittŠisistŠ pienistŠ ryhmistŠ ei voida sanoa juuri mitŠŠn tilastollisesti merkittŠvŠŠ. Kuitenkin osasta runsaammin esiintyvŠstŠ alahaploryhmŠstŠ nŠemme, ettŠ ne ovat alueellisesti jakautuneita. Aika nŠyttŠŠ, voimmeko nŠhdŠ esimerkiksi tyypillisiŠ heimopohjaisia alahaploryhmiŠ.
 

Paluu Historia/Muuta sivulle

Dokumentti on pŠivitetty viimeksi 4.07.2018
Dokumentti on luotu
4.07.2018